پنجره (نمای داخلی)

پنجره، چشمی برای خانه ما است و دریچه ای که از آن تنفس می کند. پنجره ها بیش از آن چه فکرش را می کنیم اهمیت دارند. پرده ها را کنار بزنیم و دقیق تر نگاه کنیم؛ خانه های ما درست مثل خودمان زنده اند. موجوداتی که نفس می کشند و می بینند.

پنجره (نمای خارجی)

پنجره ها قاب های بزرگی هستند؛ هر کدام خانه ای و خانواده ای را در خود جا می دهند. قاب هایی که روی ساختمان ها جا می گیرند و روح زندگی را در شهر جاری می کنند؛ ساختمان ها دیگر نه یک سازه بلند و سخت، که هر کدام یک اثر هنری در خیابان های شهر هستند.

فاکتورهای مهم در بررسی وضعیت پنجره در ساختمان

برای بررسی وضعیت پنجره ها از نظر فنی در ساختمان چند فاکتور مهم در نظر گرفته می شود. این فاکتور ها را در زیر به صورت اجمالی معرفی می کنیم :

نرخ نشت هوا  Air Leakage

اتلاف حرارتی و گرمای خورشید  ورودی به ساختمان سبب جابجایی هوا از روزنه ها و درز های موجود در قسمت های مختلف پنجره می شود. به منظور مقایسه کارایی پنجره ها از پارامتر نرخ نشت هوا (AL) استفاده می شود. AL کمتر بیانگر جابجایی کمتر هوا از میان درزهای پنجره است.

ضریب عبور نور Visible Transmittance

ضریب عبور نور به خصوصیات اپتیکی لایه شیشه مورد استفاده در پنجره بستگی دارد. ضریب عبور نور بیشتر در پنجره بیانگر عبور نور مرئی در طول روز است. پنجره های با عبور نور بیشتر به منظور دید بهتر و حداکثر استفاده از روشنایی در طول روز مناسبتر است.

ضریب گرمایی ورودی تابش خورشید  Solar Heat Gain Coefficient

ضریب گرمایی ورودی تابش خورشید SHGC بیانگر بخشی از انرژی گرمایی تابش مستقیم خورشید است که از میان پنجره عبور می کند و وارد اتاق می شود و یا در شیشه جذب می شود و سپس به اتاق انتقال می یابد. SGHC کمتر بیانگر ورودی گرمای کمتر خورشید به داخل ساختمان است.

ضریب انتقال حرارتی کلی  U-Factor

افت حرارتی از پنجره با ضریب انتقال حرارتی کلی پنجره بیان می شود. مقدار عایق بودن پنجره در برابر عبور گرما با ضریب عایق حرارتی R-Value بیان می شود. ضریب عایق حرارتی عکس ضریب انتقال حرارت است. ضریب عایق حرارتی بزرگتر در پنجره ها بیانگر تبادل حرارت کمتر میان اتاق و محیط بیرون از طریق پنجره است.

Categories: آموزش

صفدری

مهندس صفدری فارغ التحصیل مهندسی برق-الکترونیک سابقه اجرایی در پروژه های عمرانی از سال 1386