ترک خوردگی بتن⁣

ترک خوردگی بتن⁣

 

🔴⁣دو عامل اصلی برای ترک در بتن عبارتند از :
۱⃣تنش بر اثر بارهای وارده (Control joints)
۲⃣تنش بر اثر آب رفتگی در حین خشک شدن یا تغییرات دما (Restraint)

🔴شیوه جلوگیری
۱⃣ درزهای کنترل مؤثرترین شیوه جلوگیری از ترک های غیر قابل رؤیت به شمار می آیند (Isolation Joints)
۲⃣درزهای جداکننده دال را از قسمت های دیگر سازه جدا می کنند و اجازه حرکت افقی و عمودی را در دال می دهد (Footings)
⁣۳⃣درزهای اجرائی جائی که کار بتن ریزی روزانه پایان می یابد، ایجاد می شوند; و مناطقی را که در دفعات مختلف بتن ریزی می شوند از یکدیگر جدا می سازند.

🔰⁣⁣یکی از روشهای ترمیم بتن به حضورتان معرفی می گردد:
سازه های بتنی حجیم در مدت زمان گیرش بتن همواره در معرض خطر ترک خوردگی هستند(بتن ریزی حجیم در مطلب جداگانه ای در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت) لذا روش های ترمیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از این روش ها روش تزریقی می باشد. در این روش ابتدا سوزن هایی به فاصله ۳ تا ۸ سانتی متر از مرکز ترک به صورت مورب و متمایل به سمت ترک در بتن دریل می شود سپس محل تماس سوزن با سطح بتن با ماده مخصوص درزگیری میشود.
سطح ترک نیز باید درز گیری شود معمولا عرض ماده درز گیر در سطح بتن بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر و ضخامت آن بین ۳ تا۶ میلی متر متغیر است. بعد از اتمام این مرحله مدت زمانی جهت گیرش ماده مخصوص درزگیری باید صبر نمود. پس از گیرش ماده درزگیر‌٬ با یک پمپ هیدرولیک رزین مخصوص بتن از سوزن پایینی تزریق میگردد پس از تراوش از سوزن های بعدی سریعا در سوزن ها بسته می شود این کار تا آخرین سوزن تکرار می شود.
⁣⁣⁣⁣