تیپ ۱ : عمومی
تیپ ۲ : تا حدی مقاوم در مقابل سولفات، تا حدی دیرگیر
تیپ ۳ : زودگیر
تیپ ۴ : برای بتن ریزی حجیم
تیپ ۵ : مقاوم در مقابل سولفات شدید

?شن مناسب بتن :

– روی الک ۴.۷۵ میلی متر باقی بماند.
– حداکثر سایش به روش لوس آنجلس ۴۰ درصد باشد.
– حداکثر افت وزنی سنگدانه بعد از پنج نوبت آزمایش محلول سولفات سدیم ۱۲ درصد باشد.

?ماسه مناسب بتن :

– از الک ۴.۷۵ میلی متر رد شود.
– حداقل ارزش ماسه برابر ۷۵ درصد باشد.
– حداکثر افت وزنی سنگدانه بعد از پنج نوبت آزمایش محلول سولفات سدیم ۱۰ درصد باشد.

?آب مورد استفاده در بتن :

– مقدار PH آب مناسب جهت استفاده در بتن حداقل برابر ۵ و حداکثر ۸.۵ است.
– مقاومت ۷ و ۲۸ روزه نمونه آزمایشی ملات ساخته شده با آب غیر آشامیدنی باید معادل حداقل ۹۰ درصد مقاومت نظیر نمونه ساخته شده با آب مقطر باشد.

?اسلامپ بتن :

– اسلامپ بتن متوسط (عادی) با تراکم دستی : ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر ( ۵ تا ۱۰ )
– اسلامپ قطعات خیلی پیچیده و پر میلگرد : ۱۰۰ تا ۱۷۵ میلی متر ( ۱۰ تا ۱۷.۵ )

?پایه های اطمینان بتن ریزی :

استفاده از پایه اطمینان در شرایط زیر الزامیست :
– تیر با دهانه بیش از ۵ متر
– تیر کنسول به طول بیش از ۲.۵ متر
– دال با دهانه بیش از ۳ متر
– دال کنسول به طول بیش از ۱.۵ متر
*- در هر صورت فاصله پایه های اطمینان نباید از ۳ متر تجاوز نماید.

?اختلاط و اجرای بتن :

– رواداری توزین اجزای تشکیل دهنده بتن حداکتر مثبت یا منفی ۳ درصد است.
– عمل اختلاط بتن در کارگاه حداقل ۱.۵ دقیقه پس از ریختن کلیه مصالح باید ادامه یابد.
– در انتقال بتن با پمپ، حداکثر نسبت انداره سنگدانه به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن معادل :
۳۳ درصد برای سنگدانه های تیز گوشه
۴۰ درصد برای سنگدانه های گرد گوشه
– حداکثر حجم مجاز برای ساخت و حمل به روش دستی معادل ۳۰۰ لیتر و فقط تا رده C16 و حمل با چرخ دستی تا ۶۰ متر و با دمپر تا ۱۲۰ متر.
– ویبراتور می بایست بصورت قائم در بتن فرو رود.
– دمای بتن :
حداکثر دمای بتن معادل ۳۰ درجه (نشریه ۵۵) و ۳۲ درجه (مبحث ۹) برای بتن معمولی و ۱۵ درجه برای بتن حجیم
حداقل دمای بتن معادل ۵ درجه
– در هوای سرد بالای ۵ درجه می توان از سیمان نوع ۳ (زودگیر) برای سرعت بیشتر گیرش استفاده نمود.
– در هوای سرد حداکثر نسبت آب به سیمان (W/C) برابر ۰.۵ و حداکثر اسلامپ ۵۰ میلی متر
– حداکثر زمان حمل بتن با تراک میکسر معادل ۹۰ دقیقه است.
– حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن معادل ۰.۹ تا ۱.۲ متر است.
– مدت عمل آوری بتن با توجه به نوع سیمان و دمای محیط ۷ تا ۱۴ روز است.

Categories: آموزش

صفدری

مهندس صفدری فارغ التحصیل مهندسی برق-الکترونیک سابقه اجرایی در پروژه های عمرانی از سال 1386